How do you pronounce logjik in English (1 out of 3).

Normal
Captions are loading...

Translation of logjik

Translate logjik to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of logjik

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of logjik:
/lɔd͡ʒɪk/

logjik on Youtube

  1. LOGJIK
  2. sht e nevojshme minimum logjik,
  3. Logjik osht me m pa tu slay harxhojna kto paret , pi mbeldhim apet