How do you pronounce luag in English (1 out of 20).

Normal
Captions are loading...

Translation of luag

Translate luag to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of luag

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of luag:
/luəɡ/

luag on Youtube

 1. Tsis deev luag nkauj coj luag sev
 2. Tsis tes deev luag nkauj cob luag sev
 3. Tsis tej deev luag nkauj coj luag hnyab
 4. Nws puas yog koj tus hluas nkauj? Neb wb leeg txaus luag heev.
 5. Ntuj tag ncua tav no nuj sua luag tub no es...
 6. Ntuj tag ncua tav no nuj sua luag tub no es
 7. No lub teej loos no mas nuj sua luag tub no es
 8. Nros tau phooj ywg kwv luag tsis cais hlo
 9. Tuav luav ntshoo yog qeej yom luag
 10. (Ho yo ve) Dhia qeej dhia tawm kub siab luag
 11. Muaj lub muaj luag ua ntxhua zos
 12. Miv tub miv ntxhais muaj luag dog
 13. Ntuj teg npoj Hmoob kwv luag na es
 14. Ntuj nis leej tseeb xyeeb luag na es
 15. Tswv yim coob lawm npoj luag na ej
 16. Paj huab luag leeg puv lawm toj roob
 17. Paj huab luag leeg puv hav tauj
 18. Kav zeeg txav zog nrog peb ib pawg luag
 19. Tswv yim coob lawm npoj luag na es
 20. Luag muaj puas tsawg xyoo