How do you pronounce mungu in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of mungu

Translate mungu to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of mungu

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of mungu:
/mʌŋɡʌ/

mungu on Youtube

  1. Baba Mungu, Baba Mungu wa maisha Bwana, Bwana wa dunia
  2. Baba Mungu, Baba Mungu wa muanga Bwana, Bwana wa wote
  3. Baba mungu, baba mungu wa maisha bwana, bwana wa dunia
  4. Baba mungu, baba mungu wa muanga bwana, bwana wa wote
  5. Utukufu kwa Mungu Utukufu Utukufu kwake juu
  6. Utukufu kwake juu Utukufu kwa Mungu
  7. Njooni tumwabudu Kristu / Utukufu kwa Mungu