How do you pronounce muyum in English (1 out of 4).

Normal
Captions are loading...

Translation of muyum

Translate muyum to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of muyum

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of muyum:
/muajəm/

muyum on Youtube

  1. imdi gidiyor muyum, yoksa kalyor muyum?
  2. Sence sana bir ey borlu muyum?
  3. - Mecbur muyum? - Birinin yapmas lazm.
  4. mazinde yok muyum? imkansz olum!