How do you pronounce nakaraang in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of nakaraang

Translate nakaraang to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of nakaraang

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of nakaraang:
/nəkɹ̩æŋ/

nakaraang on Youtube

  1. NOONG MGA NAKARAANG BUWAN, KINILALA ANG TAGUMPAY NG JAPAN AT SINGAPORE SA PAKIKIPAGLABAN SA CORONAVIRUS.
  2. ay salamin ng mga pangyayari din sa inyong mga buhay nitong nakaraang taon
  3. noong mga nakaraang linggo dito sa aking channel
  4. Base sa aktwal na paggamit ko nito sa nakaraang linggo,
  5. na nilabas nung nakaraang taon ng Abril 2020.
  6. ng sa nakaraang mga nilalabas ng Huawei.
  7. mula sa nakaraang taon.