How do you pronounce natapos in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of natapos

Translate natapos to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of natapos

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of natapos:
/nɑtɑpows/

natapos on Youtube

  1. ... at natapos rin
  2. natapos ang bahay na ipinatayo rito na nagkakahalaga ng humigit na
  3. Natapos ko ang pagchacharge sa loob ng 30 na minuto.
  4. natapos ito sa loob ng 35 na minuto.
  5. Natapos ko ito sa loob ng 55 na minuto.
  6. Natapos ako pagkatapos ng 30 na minuto