How do you pronounce noj in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of noj

Translate noj to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of noj

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of noj:
/noj/

noj on Youtube

  1. Noj tag ntuj teb li kev ab kev daw
  2. Koj li khwv tau noj es
  3. Noj tshiab xab peb tuaj nkhaus toj
  4. Noj tsab xab xya rau fes qab
  5. Noj tsis qab tuab haus tsis nqeg
  6. Ib pob mov txias ua ke noj
  7. Yuav noj yuav haus siv zog npaj