How do you pronounce ntawm in English (1 out of 11).

Normal
Captions are loading...

Translation of ntawm

Translate ntawm to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ntawm

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ntawm:
/ntɔm/

ntawm on Youtube

 1. The lakeside of the Wuyang Lake, the lights of the fishing boats are flickering Ntawm sab pas dej Vuv Yaj, cov teeb ntawm nkoj nuv ntses cig
 2. Tsis tau. Kuv nyiam ntawm no.
 3. Tseem li ntawm los, kuv ua tau koj ntsia.
 4. Tam sim no ntxawm hais tias koj nyob deb ntawm kuv
 5. Txawm hais tias kuv lub cev yuav nyob deb ntawm koj
 6. Yuav qaij yuav ntseg nyob ntawm koj
 7. The moonlight had reached those years' city walls. Lub hli ci txog rau ntawm cov nroog li phab ntsa niaj xyoo.
 8. The steps of the flagstone road have been mottled Cov hneev taw ntawm txoj kev zeb yaig lawm
 9. And the happiness is growing in the palms. Kev kaj siab ntawm xib tes loj hlob tuaj.
 10. to watch the moonlight shine on my face? saib nruab hli ci ntawm kuv lub ntsej muag?
 11. Who's going to walk with me in the moonlight? Leej twg yuav nrog kuv taug kev ntawm nruab hli?