How do you pronounce ntug in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of ntug

Translate ntug to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of ntug

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of ntug:
/ntʌɡ/

ntug on Youtube

  1. Tshav ntuj tuaj tag tej paj ntug yuav los zoo tawg es
  2. Tav no txiv leej tub koj nrog kuv hais zoo luaj ntug li no es
  3. Yuav xaus tag nej tsab teb tsuam rooj ntug no lub teej cuab
  4. Es yuav xaus tag nej tsab teb tsuam rooj ntug
  5. Dej dag ntug yeeg
  6. Tub Hmoob lub neej tshiab muaj ntug nco
  7. tus Hmoob lub neej txhiab muaj ntug nco
  8. Nqaj roob ntseg yeeg thaiv ntug nrim