How do you pronounce sawv in English (1 out of 6).

Normal
Captions are loading...

Translation of sawv

Translate sawv to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of sawv

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of sawv:
/sɔv/

sawv on Youtube

  1. Nkauj hnub sawv tawm los, Hu nkauj Hmoob tawm los
  2. Tswj fwm kuj cuab sawv ntseg yeeg
  3. Dag zog tsa sawv Hmoob lub neej nyug
  4. Peb sawv tau kab tuaj tau kev
  5. It takes me back to the Spring and Autumn Period and the Warring States Period Coj kuv rov qab rau lub caij ntuj tshiab ntuj zeeg kuj cuab sawv rog.
  6. Ua tsaug! Ua tsaug nej muaj lub siab rau kuv. Ua tsaug! Kuv hlub nej sawv daws!