How do you pronounce sigurado in English (1 out of 7).

Normal
Captions are loading...

Translation of sigurado

Translate sigurado to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of sigurado

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of sigurado:
/sɪɡɹ̩ɑdow/

sigurado on Youtube

  1. Di ako sigurado kung totoo o hind iyon.
  2. Sigurado pwede kang maglagay ng cooler sa likod
  3. na kung saan na 'di masyado iffy pero sigurado ang isang ito
  4. Hindi sigurado ang Chicago bulls noon kay Jordan, dahil kinuha lang nila si Jordan noon
  5. sigurado ka ba talaga?
  6. ahh,sigurado namang hindi sila mananalo