How do you pronounce suab in English (1 out of 15).

Normal
Captions are loading...

Translation of suab

Translate suab to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of suab

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of suab:
/swəb/

suab on Youtube

 1. txoj nkauj no lub ntsiab lug thiab lub suab hus tau zoo heev
 2. Ua suab nkoov zim quaj na
 3. Ua suab nkoob zim quaj na
 4. Suab raj nta yeev (Lo es)
 5. Suab nplooj ntxhi awv (Lo es)
 6. (Ho yo ve) Kwv lub kaus txaij suab nkauj nta
 7. Seev yeeg lub suab yu tsis tag
 8. Suab Nplooj Nthaw Siab
 9. Toj pes txhua qhov tus hnov suab raj
 10. Kuv vim koj tso suab lus tham
 11. Kab nroog txhua qhov suab nkauj ntshoo
 12. Vim koj tso suab lus tham
 13. Vim li cas peb yuav hais peb suab lus
 14. The singing flowed through the time river Txoj suab nkauj ntws dhau tus hav dej li sij hawm