How do you pronounce tamang in English (1 out of 18).

Normal
Captions are loading...

Translation of tamang

Translate tamang to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of tamang

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of tamang:
/tejməŋ/

tamang on Youtube

 1. >>> JOINING US TONIGHT ARE DR. STEPHEN TAMANG OF PROJECT RECOVERY AND REGIONAL HEALTH,
 2. Subtitles by Mr. Kaji Tamang
 3. RAM KUMAR TAMANG
 4. Subtitles by KAJI TAMANG
 5. Subtitles by Mr. RAM KUMAR TAMANG
 6. KAJI TAMANG
 7. Subtitles By Mr.RAM KUMAR TAMANG
 8. dagadagan ng tamang dami ng uling depende sa lulutuin
 9. Do you speak the Tamang language?
 10. Because you're dressed like a Tamang girl
 11. By the way, I'm Michael Tamang.
 12. Mangal Tamang
 13. hindi siya mabigyan ng tamang posisyon sa trabaho
 14. Naniniwala rin akong ang tamang panahon lamang ng Estados Unidos na magtatag ng New World
 15. My name is Sukra Tamang
 16. No, we're Tamang. He's a Sherpa
 17. -Sherpa? Are you also Sherpa? -Tamang
 18. My name is Jiban Tamang