How do you pronounce tseg in English (1 out of 5).

Normal
Captions are loading...

Translation of tseg

Translate tseg to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of tseg

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of tseg:
/tsɛɡ/

tseg on Youtube

  1. Tsis muaj siab hais nrauj tseg no ev
  2. Tseg Tsis Tau Koj Tus hu: Nkauj Kab (Nkauj Kiab)
  3. Koj yuav tseg tau kuv mi ntxhais leej qas tab no
  4. Koj yuav tseg cim teej qab es
  5. Leej tub tseg tsis tau ntxhais leej tab