How do you pronounce tsev in English (1 out of 11).

Normal
Captions are loading...

Translation of tsev

Translate tsev to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of tsev

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of tsev:
/tsɛv/

tsev on Youtube

 1. Koj mam li so thaum wb mus txog tsev.
 2. Nws lig lawm. Koj kav tsij mus tsev.
 3. Tabsi no yog kuv lub tsev.
 4. Koj yuav rov qab qas li zoj txog ncua tsev
 5. Ua kuv ntxhais leej tab nyob tsis qab hauv tsev
 6. Nyob tsis qab hauv tsev (lo es)
 7. Ua kuv txiv leej tub nyob tsis qab hauv tsev
 8. Nyob tsis qab hauv tsev (Lo es)
 9. Rov qab txog tsev lub siab ya
 10. Rov qab txog tsev siab tsi tu
 11. I look up at your pavilion Kuv ntsia saum koj lub tuam tsev