How do you pronounce tuav in English (1 out of 13).

Normal
Captions are loading...

Translation of tuav

Translate tuav to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of tuav

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of tuav:
/tuəv/

tuav on Youtube

 1. Ca koj tuav kuv teg ib qas nam es Cia koj tuav kuv tes ib qas nam es
 2. Ca kuv tuav koj teg ib qas zawv es nis Cia kuv tuav koj tes ib qas zawv es nis
 3. Ca kuv tuav koj teg ib qas zaug es Cia kuv tuav koj tes ib qas zaug es
 4. Sib tuav kev hlub, Hu nkauj Hmoob tawm los
 5. Lub siab tuav nthuav ntxheev
 6. Tuav zog koj txoj kev hmov
 7. Tuav luav ntshoo yog qeej yom luag
 8. Sai Sai tes tuav tes
 9. Sai sai tes tuav tes
 10. Miv niag miv noog tuav huv yuav
 11. Miv koob miv zag tuav huv coj
 12. Leej hlob leej yaus tuav tes yuj yeev
 13. Tuav Tes Hlub Hu nkauj: Paj Hnub Hli Vaj (Wang Lan Hua)