How do you pronounce txuj in English (1 out of 8).

Normal
Captions are loading...

Translation of txuj

Translate txuj to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of txuj

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of txuj:
/tksʌd͡ʒ/

txuj on Youtube

  1. Ntsawj Ntxheb Ntsawj Ntxhoo Nchaiv Yeej Thoj Txuj Ci Kev Nteem Lom Zem
  2. Tub txawj ntses lag txuj ci tuaj muaj npe log
  3. Txoj cas txuj ci tsis kuag nplas
  4. Txoj cag txuj ci tsis kuag poob
  5. Txoj cag txuj ci hais tsis dhuav
  6. Ntsawj Ntxheb Ntsawj Ntxhoo Nchaiv Yeej Thoj Txuj Ci Kev Nteem Lom Zem
  7. Txoj cag txuj ci muaj txhiab puas xyoo
  8. Vim li cas peb yuav nthuav peb txuj ci