How do you pronounce vozmozhnost in English (1 out of 1).

Normal
Captions are loading...

Translation of vozmozhnost

Translate vozmozhnost to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of vozmozhnost

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of vozmozhnost:
/vɑzməznɔst/

vozmozhnost on Youtube

  1. yest' vozmozhnost' postavit' tovar tranzitom, to togda dlya postavshchikov