How do you pronounce xch in English (1 out of 11).

Normal
Captions are loading...

Translation of xch

Translate xch to Go

IPA (International Phonetic Alphabet) of xch

The International Phonetic Alphabet (IPA) is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin alphabet. With phonetic transcriptions, dictionarie tell you about the pronunciation of words, because the spelling of an English word does not tell you how you should pronounce it. Below is the phonetic transcription of xch:
/zk/

xch on Youtube

 1. c c th mang n theo dng hnh l xch tay
 2. ok, xch tay
 3. Thch l tao nhch sao phi xch chn ch khi pha trc tao cn phi gt hi c nhiu
 4. Calling Annie's dog And Xc Xch don't care (Sausage is Annie's pet name)
 5. Ri tht b p sn, ri xc xch v pate
 6. Mnh khng thch xc xch lm u
 7. Nhng m khi n xc xch chin trong ci cho ny
 8. Mnh rt thch v mn ca nc tng v ca xc xch
 9. Trung Quc, Iran, Guinea Xch o, Belarus v Cuba.
 10. pht hin cc trng hp nghi ng qua my o thn nhit t xa; phun kh trng hnh l xch tay ca hnh khch...
 11. Hnh khch c lm th tc nhp cnh, kim tra hi quan vi hnh l xch tay v hnh l k gi,