Practice English Speaking&Listening with: Nieuwe kracht putten in moeilijke tijden – Bayless Conley

Normal
(0)
Difficulty: 0

We zitten nu in een periode van economische onrust en wereldwijde angst.

Maar dat zal veranderen. Het is een periode. Het wordt anders.

Maar onze God blijft Dezelfde.

En Zijn beloften kunnen we vertrouwen.

Ik ben Bayless Conley. Het leven zit vol met onzekerheden.

Of je nu problemen met financin, relaties of gezondheid hebt...

of een doel in je leven zoekt, n ding is zeker:

God ziet je. Hij houdt van je. En wat je problemen ook zijn...

Hij heeft de antwoorden.

Ik wil het vandaag hebben over kracht bezitten in moeilijke tijden.

Ik weet dat sommigen van jullie het gevoel hebben...

dat het leven uit je is geperst.

Je draagt een ongekend zware last waaraan je niet kunt ontsnappen.

Anderen worden zwaar beproefd...

en denken dat ze bij de volgende golf verdrinken.

Maar God geeft je kracht. Je luistert niet toevallig.

God heeft een woord voor jou. Hier ook. God heeft een woord voor jou.

In Handelingen 14 zijn Paulus en Barnabas op zendingsreis geweest.

Ze hebben zielen gewonnen, kerken opgericht, wonderen verricht.

Maar ze zijn ook verkeerd begrepen en aanbeden.

Ze zijn uit een streek verdreven, ze zijn aangevallen.

Ze zijn belasterd, aangevallen en tegengewerkt.

In Lystra werd Paulus door een boze menigte weggevoerd uit de stad.

Hij werd gestenigd en voor dood achtergelaten.

Maar God wekte hem tot leven.

Ze trokken verder, en in Handelingen 14:21 lezen we:

"Nadat zij het Evangelie verkondigd en veel discipelen gemaakt hadden...

keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochi...

en zij versterkten de zielen van de discipelen...

spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden...

dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan."

Dit is prachtig.

Ze versterkten hun zielen en spoorden hen aan door te gaan.

Dat wil ik ook. Ik wil jouw ziel versterken en je aansporen door te gaan.

Blijf geloven dat God goed is, blijf Gods familie opzoeken.

Blijf God aanbidden...

ook al heb je misschien grotere problemen dan je ooit gehad hebt.

Blijf geestelijke dingen nastreven.

Blijf de verwachting koesteren dat Gods hand zich in je leven openbaart.

Zelfs temidden van je problemen.

Ik wil vier gedachten met je delen die je ziel zullen versterken. Klaar?

Gedachte nummer 1.

Ons is verteld dat we beproevingen en problemen zouden ondervinden.

Dat is ons verteld. De voorspelling is gedaan...

dat de weg smal zou zijn, en soms heel moeilijk.

We hebben het net gelezen in Handelingen 14:22.

We moeten beproevingen doorstaan om Gods Koninkrijk te betreden.

Jezus zei in Johannes 16:33:

"In de wereld zult u verdrukking hebben.

Maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen."

Let op de bewoordingen.

Ze zeiden dat de discipelen door de beproevingen heen moesten gaan.

Niet dat ze in hun tent moesten stilzitten.

We gaan erdoorheen. Misschien maak jij nu iets door.

Je blijft er niet, je komt erdoor.

Zeg tegen je vriend, buurman: God helpt me erdoor.

God helpt me erdoor. Ik blijf er niet voor altijd in zitten.

Hij helpt me door het probleem, door de beproeving.

Ik wil iets voorlezen uit 1 Thessalonicenzen 3:1-5.

Dat gaat hierover, maar er is nog een belangrijke toevoeging.

1 Thessalonicenzen 3:1:

"Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen...

leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden."

"We hebben Timothes gestuurd, onze broeder en Gods dienaar...

en onze medearbeider in het Evangelie van Christus...

om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen...

opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen.

Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn."

"Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren...

dat wij verdrukt zouden worden, zoals gebeurd is - en u weet het."

"Ik heb hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen...

of de verzoeker u misschien niet verzocht had...

en onze inspanning tevergeefs zou zijn geweest."

In tijden van tegenspoed is de verzoeker altijd dichtbij.

Hij zei: We hebben gezegd dat het moeilijk zou zijn. Het hoort erbij.

Maar we hielden het niet vol. We moesten weten...

of de verzoeker u in verzoeking had gebracht.

Als je in de problemen zit, als je het zwaar hebt...

zal de duivel je graag in je oor fluisteren: Het kan God niets schelen.

God is niet goed. Hij is zelfs wreed als Hij zoiets laat gebeuren.

Je hebt er niets aan om God te dienen.

God is een leugenaar. Je kunt Hem niet op Zijn woord vertrouwen.

Het geloof is nutteloos. Hou er toch gewoon mee op.

Nee, vriend. Beproevingen horen erbij.

Dat jij beproefd wordt, betekent niet dat God niet bij je is...

en dat Hij niet ten gunste van jou werkt.

1 Petrus 4:12 in de Message Bible:

"Geliefden, als het leven echt zwaar wordt...

concludeer dan niet overhaast dat God Zich afzijdig houdt."

Voor jou komen de problemen misschien onverwacht. Voor God niet.

Hij kijkt nergens van op. Een wijze vraag luidt:

Is het je ooit opgevallen dat God niets opvalt?

Er is niets wat Hem onverwacht verrast.

Zo kan Hij alles ten behoeve van ons laten samenwerken ten goede.

Daarom zorgt Hij op voorhand voor voorzienigheid.

Terwijl wij nog midden in de problemen zitten.

Kijk naar Jozef en al z'n problemen.

De voorzienigheid van God zat in alles verborgen.

En door alles kwam Zijn doel tot vervulling.

Door wat Jozef doormaakte...

leerde hij de Egyptische taal spreken, lezen en schrijven.

Hij verwierf leidinggevende kwaliteiten die hij nodig zou hebben.

Door wat hij doormaakte, moest hij bij de farao komen.

God gebruikte hem om z'n familie en vele mensen te redden.

Vriend, God kijkt niet op van de problemen die je hebt.

Niet van de dingen in de wereld of in jouw persoonlijke leven.

En Hij wil je helpen. Hij heeft voorzienigheid voor je...

en Hij wil Zijn doel volbrengen door jou, terwijl dit alles gebeurt.

De tweede gedachte:

Beproevingen worden in de Bijbel als tijdelijk gekarakteriseerd.

1 Petrus 1 vers 6 en 7: "Daarin verheugt u zich...

ook al wordt u nu korte tijd - zo nodig - bedroefd door allerlei verzoekingen...

opdat de beproeving van uw geloof...

die van groter waarde is dan die van goud...

mag blijken te zijn tot lof en eer bij de openbaring van Jezus Christus."

Met andere woorden: Hou vol, blijf op koers.

Blijf standvastig, vol vertrouwen, doelgericht...

ook al word je korte tijd, er staat 'korte tijd', bedroefd...

door allerlei verzoekingen.

Het kan financieel zijn, emotioneel, lichamelijk. Verzoeking tot zonde.

Korte tijd, zo zegt hij.

De King James zegt het mooi:

"Ook al hebt u het nu een periode moeilijk door allerlei beproevingen."

Zeg me na: een periode.

Elke periode heeft een begin en een eind. Hij is niet eeuwigdurend.

Met de twee oudste kleinzoons heb ik bij vrienden in Montana gelogeerd.

Het was min 14 graden als we 's morgens opstonden.

's Middags was het niet warmer dan min 7 graden.

De oudste kleinzoon Asher wilde op een dag weten hoe koud het voelde.

Hij ging in z'n pyjama en op blote voeten naar buiten, bij min 14 graden.

En zoals dat gaat bij jongere broertjes:

De jongste, Sawyer, deed de deur achter hem dicht.

Asher wilde weer naar binnen. Hij was blootsvoets, het was ijskoud.

Hij sloeg op de deur, Sawyer lachte zich dood.

Ik ben natuurlijk een goede opa dus ik pakte m'n telefoon om te filmen.

Het was briljant. Toen hij weer binnen was, bedacht ik een wedstrijd.

Jullie gaan samen in je pyjama naar buiten.

Met m'n stopwatch keken we wie het langst buiten kon blijven.

Het was geweldig leuk. Maar daarna werd het warmer.

Het werd 's morgens min 6 en 's middags 10 graden.

Dingen veranderen, gaan voorbij.

Het blijft niet altijd winter. Winters en zomers gaan voorbij.

Beproevingen zijn tijdelijk. Ze zijn niet eeuwigdurend.

Sommige perioden duren langer dan we willen, maar ze gaan voorbij.

We zitten nu in een periode van economische onrust...

en wereldwijde angst.

Maar dat zal veranderen. Het is een periode. Het wordt anders.

Maar onze God blijft Dezelfde.

En Zijn beloften kunnen we vertrouwen.

Dingen duren misschien lang, maar God zorgt intussen voor ons...

zolang we Zijn Koninkrijk zoeken en ons blijven richten op Jezus.

Hij verlaat ons niet. Hij laat ons niet in de steek. Hij zorgt voor ons.

Dat brengt me bij de derde gedachte:

Geef de moed niet op als het langer duurt.

Als dingen langer lijken te duren dan je had verwacht.

Als het lijkt alsof God zich niets aantrekt van je persoonlijke agenda.

Valt het je ook op dat God zelden met ons overlegt over timing?

We kunnen Hem vertrouwen...

maar Hij werkt alle dingen uit volgens Zijn eigen wil.

Dingen duren soms langer. Soms is er vertraging.

Er staat een mooi verhaal in Numeri 20 en 21.

Mozes en de Isralieten hebben Egypte verlaten.

Ze gaan naar het Beloofde Land en de route leidt door het land Edom.

Geen probleem. De Edomieten zijn zelfs familie.

De Edomieten stammen af van Ezau...

en de Isralieten stammen af van diens broer Jakob.

Mozes stuurt bericht aan de koning van Edom:

Broeder, we staan aan je grens. Laat ons erdoor.

We zullen van je boomgaarden, wijngaarden en water afblijven.

We willen naar het land dat God Abraham beloofd heeft.

De koning van Edom zegt: Je komt er niet in, anders wordt het oorlog.

Mozes probeert het opnieuw:

Broeder, je weet hoe moeilijk we het al die jaren in Egypte hebben gehad.

Alsjeblieft. We blijven op de weg.

En als we water van je drinken, zullen we ervoor betalen.

De koning van Edom kwam met z'n leger en zei: Je waagt het niet.

Mozes en de Isralieten pakken hun boeltje.

De korte route is afgesloten...

en ze moeten nu helemaal om Edom heen trekken.

De bestemming is nog dezelfde, alleen de aankomsttijd is vertraagd.

Sommigen van jullie hadden gehoopt dat je man hier zou zijn...

en dat hij in de kerk God zou eerbiedigen.

Maar hij is er niet. Het is vertraagd.

Je had gedacht dat je ziekte nu wel over zou zijn, maar het is vertraagd.

De bestemming is dezelfde. Gods Woord is waar.

Misschien dacht je dat je kinderen zich nu wel beter zouden gedragen.

Ze hebben op de universiteit andere ideen gekregen...

en hun christelijke principes aan de wilgen gehangen.

Je begrijpt niets meer van je kind. Je hebt gebeden.

De bestemming is dezelfde. Gods Woord is waar.

De aankomsttijd is vertraagd. Blijf hoopvol.

Want terwijl de Isralieten om Edom heen trokken...

raakte de ziel van het volk ontmoedigd.

De mensen begonnen God en Mozes te beschuldigen.

Ze gaven Mozes de schuld.

En tegen God zeiden ze: We hebben niks aan dat manna.

Je hebt een probleem als je klaagt over de voorziening van God.

Ze zeiden: Mozes, je wilt ons dood hebben. Net als God.

Het kan Hem niets schelen. God is niet goed.

Maar al die tijd werden ze door God beschermd.

Er waren slangen in de woestijn. Zaagschubadders.

Ze bestaan nog steeds.

Deuteronomium 28 vertelt dat het er wemelde van die slangen.

Maar toen ze klaagden, verdween de beschermende hand van God.

De Bijbel zegt dat veel Isralieten door de slangen gebeten werden...

en dat veel mensen stierven.

Ze zeiden tegen Mozes: We hebben God en jou belasterd.

We hebben er spijt van. Ga alsjeblieft naar de Heer.

Wat is er nu belangrijk aan dit verhaal?

Het wordt genoemd in het Nieuwe Testament. Het is voor ons bedoeld.

Luister hiernaar. 1 Korintirs 10, vers 9 en 10:

"Laten wij Christus niet verzoeken, zoals sommigen gedaan hebben...

en door de slangen omgekomen zijn."

"En mor niet, zoals sommigen gemord hebben...

en omgekomen zijn door de verderver."

Klaag niet. De slang is een type van de duivel.

Als je klaagt, open je daarmee de deur richting de duivel.

Laten we Christus niet verzoeken, ofwel als rechter over Hem oordelen.

Dat we kritiek hebben op God en vinden dat Hij ons niet tijdig helpt.

We zeggen: U levert niet. Dit deugt niet.

We benoemen onszelf tot een soort rechter...

waarbij we kritiek leveren op de Schepper...

over Zijn betrokkenheid en Zijn manier van handelen.

Daarmee laat je de slang binnen.

Er zijn zelfs christenen die door het uitstel meer dan ontmoedigd zijn.

Ze zijn gebeten door de slang. Het gif heeft z'n werk al gedaan.

Ze zijn verbitterd geraakt. Ze voelen wrok.

Ze zijn onredelijk boos op leiders in de kerk en op God.

En satan staat altijd klaar om het vuurtje op te porren...

en onze problemen nog groter te maken, als we dat toestaan.

Wat moet je doen als dingen langer duren dan je gehoopt had?

Als het antwoord ver weg lijkt en niet jouw richting op komt?

Dan blijf je in het geloof en in het Woord.

Het Woord van God schept geloof en bestendigt het geloof.

Kom regelmatig samen en aanbid God. Ga helemaal los.

Zoek je medegelovigen op. Het kan je leven redden.

Wat is het geestelijke tegengif?

In het verhaal van Mozes en de Isralieten zegt God:

Mozes, maak een koperen slang en zet die op een staak.

"Het zal gebeuren dat ieder in leven zal blijven als hij er goed naar kijkt."

De mensen die naar de bronzen slang keken, overleefden. Ze genazen van de beten.

Jezus verwijst hiernaar in Johannes 3:14.

Twee verzen voor Johannes 3:16.

"En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft...

zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden."

Als we problemen hebben en de deur naar de slang geopend hebben...

moeten we naar Christus en Zijn volbrachte werk op Golgotha kijken.

Jezus is het antwoord.

Alleen Hem hebben we nodig. We moeten ons op Hem richten.

Dat brengt me bij de laatste gedachte.

De huidige problemen wijzen op de terugkeer van Christus.

De discipelen en Jezus verlaten Jeruzalem...

en ze praten over de schoonheid van de tempel.

Ze stellen Hem de vraag:

Wat zal het teken zijn van het einde der tijden en Uw terugkeer?

Ze keken niet ver vooruit. Ze bedoelden:

Wanneer werpt U Rome omver en neemt U de macht over als Messias?

Jezus wist dat ze niet verder konden kijken...

en gaf voorbeelden van dingen in de nabije toekomst.

Dingen die zouden gebeuren en ook gebeurden.

Maar Zijn antwoord is meerduidig. Hij spreekt ook tot onze generatie.

Jezus noemde gebeurtenissen die in de toekomst zouden plaatsvinden...

als teken van Zijn terugkeer.

Ze wisten niet dat Hij zou opvaren en een tweede keer zou komen.

Jezus gaf dit antwoord op de vraag naar het teken van Zijn terugkeer.

Vers 25 van Lukas 21:

"En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren...

en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid...

vanwege het bulderen van zee en golven." Ontreddering onder mensen.

"En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees...

en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen."

Klinkt dat bekend? Hoe moet het toch verder?

Hoe moet het verder met ons volk, met de toekomst, met de wereld?

Hoe ziet de wereld er morgen uit? Volgende week, volgend jaar?

Jezus sprak over die dingen.

"Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk...

met grote kracht en heerlijkheid."

"Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden...

kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is."

Als dit begint te gebeuren, kijk dan omhoog. In afwachting van Hem.

Het begint niet te gebeuren, het is al gebeurd.

De Amplified Bible verwoordt vers 25 als volgt.

Het teken van Zijn terugkeer:

"Volkeren zullen in de war en radeloos zijn.

Geen inkomsten, tekorten, verlegenheid, twijfel...

en onzekerheid over waar ze terecht kunnen."

Vriend, Jezus is in aantocht.

De dingen die nooit eerder gebeurd zijn...

zijn voorboden van Zijn spoedige terugkeer.

Janet en ik zijn tegenpolen.

Op dating sites kun je dingen aanklikken die je gemeen hebt.

Janet en ik zouden nooit aan elkaar gekoppeld zijn.

Dat we zo anders zijn, werkt juist heel goed. We vullen elkaar aan.

Zij is heel georganiseerd en doet dingen graag volgens plan.

Tot in de kleinste details.

Ik hou ook van overzicht, maar ik ben ook heel impulsief.

Heel anders dan zij.

Ik moest leren omgaan met haar planmatigheid...

en zij met mijn impulsiviteit.

Het gebeurt weleens dat ik haar opbel en zeg:

Ik heb die en die uitgenodigd om te komen eten.

Ok, wanneer?

En ik zeg: Ze zitten bij me in de auto. We zijn er over tien minuten.

Wat? Bayless.

Dan schiet ze in de stress omdat alles klaar moet zijn.

Kussens op de bank, kaarsen aan.

Ik ben meer van: Ga lekker zitten. Er ligt nog kip in de vriezer.

We zijn n familie. Gezellig.

Ik vind het niet erg als dingen niet perfect zijn. Maar zij wel.

Maar weet je?

Jezus heeft al opgebeld.

Hij heeft gezegd: Als je dit ziet gebeuren...

Ontreddering, mensen die radeloos zijn...

de moed verliezen, bang zijn voor wat er gaat gebeuren.

Hij zei: Als dat gebeurt, kijk dan omhoog.

Hij is aan de telefoon. Hij zegt: Ik ben onderweg. Ik ben onderweg.

Dit is geen tijd om het allemaal niet zo nauw te nemen.

Dit is een tijd om helemaal voor Jezus te gaan.

Een tijd om met hart en ziel voor Hem te leven.

God geeft ons kracht in moeilijke tijden.

De Bijbel zegt: "Laat men zich aan Mijn kracht vastklampen."

Het is zo belangrijk om helemaal voor God te gaan.

We moeten onze relatie met God niet beschouwen...

als een knop die we in noodgevallen indrukken.

Dat we los daarvan ons leven leiden met God ergens op de achtergrond.

Hij is geen parachute in geval van nood.

Geen konijn die je in nood uit een hoge hoed tovert.

We moeten voor Hem leven. "De rechtvaardige zal uit het geloof leven."

Uit het geloof in een God van Wie we weten dat Hij er is...

en van Wie we weten dat Hij van ons houdt.

Misschien heb jij het nu moeilijk.

Ja, God wil je helpen. Ja, Hij is voor jou.

Maar geef eerst je hart aan Hem. Bid anders nu samen met mij.

Zeg het hardop, waar je ook bent. Zeg: Jezus, kom in mijn leven.

Ik geef U mijn hart en mijn ziel.

Dank dat U voor mij bent gestorven en uit de dood bent opgewekt. Amen.

Ik wil ook iedereen danken die voor onze uitzendingen bidt.

We zijn wereldwijd te zien. Dank aan onze trouwe donateurs.

We zouden dit alles niet kunnen doen zonder onze trouwe partners.

Dank je wel, dank je wel, dank je wel.

The Description of Nieuwe kracht putten in moeilijke tijden – Bayless Conley