Practice English Speaking&Listening with: Pronounce the 100 Most Common English Words CORRECTLY | American Accent Training

Normal
(0)
Difficulty: 0

Hi and welcome.

In this lesson, I will show you how to pronounce the 100 most common words in English correctly

with an American accent.

This lesson is based on a word list published by Oxford University Press (if you want to

see the list, the link is in the description).

I will say each word twice.

Listen and practice saying the word after me.

Throughout this video, try to copy my pronunciation exactly.

Alright, lets begin.

a - /eɪ/, /ə/ an - /æn/, /ən/

the - /ðə/, /ðiː/ be - /biː/

am - /æm/ is - /ɪz/

isn't - /ˈɪznt/ are - /ɑːr/

aren't - /ɑːrnt/ was - /wəz/

wasn't - /ˈwə.zənt/ were - /wər/

weren't - /wərnt/ been - /biːn/, /bɪn/

do - /duː/ don't - /doʊnt/

does - /dʌz/ doesn't - /ˈdʌznt/

did - /dɪd/ didn't - /ˈdɪdnt/

done - /dʌn/ have - /hæv/

haven't - /ˈhævnt/ has - /hæz/

hasn't - /ˈhæznt/ had - /hæd/

hadn't - /ˈhædnt/ will - /wɪl/

won't - /woʊnt/ would - /wʊd/

wouldn't - /ˈwʊdnt/ can - /kæn/

can't - /kænt/ could - /kʊd/

couldn't - /ˈkʊdnt/ I - /aɪ/

me - /miː/ my - /maɪ/

you - /juː/ your - /jʊr/

we - /wiː/ us - /ʌs/

our - /aʊr/, /ɑːr/ he - /hiː/

him - /hɪm/ his - /hɪz/

she - /ʃiː/ her - /hər/

it - /ɪt/ its - /ɪts/

they - /ðeɪ/ them - /ðem/

their - /ðer/ this - /ðɪs/

that - /ðæt/ these - /ðiːz/

those - /ðoʊz/ here - /hɪr/

there - /ðer/ what - /wɑːt/

which - /wɪtʃ/ when - /wen/

where - /wer/ who - /huː/

whom - /huːm/ whose - /huːz/

how - /haʊ/ one - /wʌn/

two - /tuː/ first - /fərst/

last - /læst/ some - /sʌm/

any - /ˈen.i/ most - /moʊst/

all - /ɔːl/ only - /ˈoʊn.li/

other - /ˈʌð.ər/ about - /əˈbaʊt/

after - /ˈæf.tər/ at - /æt/

by - /baɪ/ for - /fɔːr/

from - /frəm/ in - /ɪn/

into - /ˈɪn.tuː/ not - /nɑːt/

of - /əv/ on - /ɑːn/

over - /ˈoʊ.vər/ to - /tuː/

up - /ʌp/ with - /wɪð/

without - /wɪˈðaʊt/ as - /æz/

and - /ænd/ because - /bɪˈkɔːz/, /bɪˈkəz/

but - /bʌt/ if - /ɪf/

or - /ɔːr/ than - /ðæn/

come - /kʌm/ get - /ɡet/

give - /ɡɪv/ go - /ɡoʊ/

know - /noʊ/ like - /laɪk/

look - /lʊk/ make - /meɪk/

say - /seɪ/ see - /siː/

take - /teɪk/ think - /θɪŋk/

use - /juːz/, /juːs/ want - /wɑːnt/

back - /bæk/ day - /deɪ/

man - /mæn/ men - /men/

woman - /ˈwʊmn/ women - /ˈwɪmn/

people - /ˈpiː.pəl/ time - /taɪm/

way - /weɪ/ work - /wərk/

word - /wərd/ year - /jɪr/

good - /ɡʊd/ great - /ɡreɪt/

long - /lɑːŋ/ new - /nuː/

also - /ˈɔːl.soʊ/ even - /ˈiː.vən/

just - /dʒʌst/ no - /noʊ/

now - /naʊ/ out - /aʊt/

so - /soʊ/ then - /ðen/

well - /wel/ Alright, if you liked this lesson, give it

a thumbs up by hitting the like button.

Also remember to subscribe to this channel by clicking the subscribe button to get my

latest lessons right here on YouTube.

Happy learning and I will see you in another lesson soon.

The Description of Pronounce the 100 Most Common English Words CORRECTLY | American Accent Training