Follow US:

Practice English Speaking&Listening with: Learn Finnish by listening! Start speaking Finnish

(0)
Difficulty: 0

Moi! Riippuen teidän opiskelujen vaiheesta, teillä saattaa välillä olla sellanen olo, Hi! Depending on the phase of your studies, you might have sometimes a feeling,

että olis kiva päästä pikkusen kokeilemaan suomen puhumista. that it would be nice to get a tiny bit to try speaking Finnish.

Te ymmärrätte ehkä jo lähes kaiken mitä te kuuntelette You understand maybe already almost everything that you listen,

ja tuntuu siltä, että te ette pääse enää etenemään pelkästään kuuntelemalla, and feels like you don't manage to advance anymore with solely by listening,

ja teidän pitäs päästä silleseuraavalle tasolle”. and you should get to that "next level".

No mulle kävi tää hiljattain, ku mä puhuin viime viikolla ekaa kertaa espanjaa jonku kanssa. Well to me this happened recently, when I spoke last week for the first time Spanish with someone.

Sitä ennen mä olin puhunu espanjaa pelkästään mun yhessä videossa Before that I had spoken Spanish only in one of my videos

ja sit Lanzarotella ku mä etin kahvin suodatinpusseja kaupasta. and then in Lanzarote when I looked for coffee filter papers from a shop.

Ja viime viikolla mä sit vihdoin rohkaistuin ja osallistuin tällaseen keskustelupöytään, And last week I thus finally encouraged myself and participated in this kind of a conversation table,

jossa oli muita espanjan opiskelijoita ja me sit juteltiin keskenämme. where there were other Spanish learners and we then talked among us.

Näitä on mun mielestä aika monessa kaupungissa, Of these there are in my opinion in quite a many city,

mut yleensä valitettavasti vaan suurimmille kielille but usually unfortunately only for the biggest languages

eli englannille, ranskalle, saksalle tai espanjalle. so for English, French, German or Spanish.

Mä siis alotin opiskelemaan espanjaa huhtikuussa, So I started studying Spanish in April,

eli mä oon nyt opiskellu huhti-, touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys-, loka ja marraskuun so I've now studied for April, May, June, July, August, September, October and November

eli noin kaheksan kuukautta. so about 8 months.

Mä alotin tosi motivoituneena ja oikeesti kuuntelin mun podcastia aina ku mä menin töihin, I started very motivated and really listened to my podcast always when I went to work,

mut sit kesällä mulla oli niin paljon töitä et se jäi vähän vähemmälle. but then in the summer I had so much work that it was left to a bit lesser (=I did it less).

Nyt mä kuuntelen kuitenkin useemman kerran viikossa noita podcasteja Now I listen to however several times per week those podcasts

tai normaalilla nopeudella puhuttuja videoita Youtubesta. or videos spoken in normal speed from Youtube.

Mulla ei oo siis tarkotuksena oppia puhumaan sujuvasti espanjaa tietyn aikavälin kuluessa, I don't thus have the aim to learn speak fluently Spanish within a certain timeframe,

vaan tää on tällanen pidemmän aikavälin projekti, but this is this kind of a longer-term project,

koska mulla on muita asioita joihin mä haluan myös käyttää aikaa. because I have other things for which I want to also use time.

Mutta siis musta alkoi tuntua, että mä alan pikkuhiljaa olla valmis But so, I started to feel that I start to little by little be ready

kipuamaan sen seinän tai muurin yli, joka estää mua puhumasta, climbing over the wall or barrier that blocks me from speaking,

vaikka mä ymmärrän suurimman osan, mitä mä kuuntelen. although I understand the largest part of what I listen.

Mä tiesin, että eka kerta tulee olemaan vaikee, I knew that the first time will be difficult,

mutta mä tiedän myös, että sit ku sä pääset sen seinämän yli, but I know also that then when you get over that wall,

niin sä voit vaan puhua ilman et sun tarvii ajatella kauheesti. you can just speak without that you have to think awfully (=a lot).

Eli miten tää mun keskustelupöytäkokemus meni? So how did this my conversation table experience go?

No mä ymmärsin lähes kaiken, mitä muut opiskelijat sanoi. Well I understood almost everything that the other students said.

Mä sain mun suuni auki: mä sain kerrottua, mikä on mun lempiruoka, I managed to open my mouth: I managed to tell, what is my favourite food,

mikä olis mun unelmaduuni ja mitä mä teen vapaa-ajalla. what would be my dream job and what I do on my free time.

Mä sain jopa mainostettua tätä oppimistapaa mitä mä käytän. I managed to even promote this learning method that I use.

Teinkö mä hirveitä kielioppivirheitä? Kyllä. Did I make horrible grammar mistakes? Yes.

Jouduinko mä hakemaan kauan joitaki sanoja? Ihan varmasti. Did I have to search for a long time some words? Definitely.

Käytinkö mä huomaamattani sanoja italiasta? No ehdottomasti! Did I use without noticing words from Italian? Well absolutely!

Mutta mä sain sanottua sen, mitä mä halusin sanoa ja muut ymmärsi mitä mä tarkotin. But I managed to say that what I wanted to say and the others understood what I meant.

Ja se on mulle tärkein ku mä opettelen uutta kieltä. And that is for me the most important when I learn a new language.

Tää oli siis eka isku sitä muuria vasten. This was thus the first strike against that wall.

Tällä kertaa mulla oli mielessä hyviä lauseita, mut sit ku oli mun vuoro puhua, This time I had in mind good sentences, but then when it was my turn to speak,

niin mulla löi ihan tyhjää ja kaikki tuli väärinpäin ulos. I had it hitting empty (=I had a blackout) and everything just came in a wrong way out.

Mutta se on ihan normaalia. Mä tiiän että ens kerralla se tulee olemaan helpompaa. But it's completely normal. I know that the next time it will be easier.

Mä saan ehkä sanottua vähän enemmän oikein. I manage maybe to say a bit more right.

Kaiken tän selityksen tarkotuksena oli siis rohkaista teitä menemään tällasiin tapahtumiin. All this explanation's meaning was thus to encourage you to go to these kinds of events.

Mä tiiän että se ei oo kaikkialla mahdollista ja sen takia mä tein sen Facebook-ryhmän, I know that it's not everywhere possible and that's why I made that Facebook group,

mut mä en tiedä miten aktiivisia ihmiset on siellä but I don't know how active people ar there

ja mä oon ajatellu et mä voisin ehkä jossain vaiheessa tehä myös henkilökohtaisia tuutorointeja. and I've thought that I could maybe at some point do also personal tutorings.

Toivon että teki pääsette kohta sen muurin yli I hope that you as well get soon over that wall

ja alatte puhua sujuvasti suomea. Nähään ens kerralla, moikka! and start to speak fluently Finnish. See you next time, bye!

The Description of Learn Finnish by listening! Start speaking Finnish