Practice English Speaking&Listening with: hát văn hầu đồng - Cô Bé Thượng Ngàn ngọt như mía lùi #Binhngocđt #Đongtrieu24h

Normal
(0)
Difficulty: 0

Ngc dip rành rành Kim chi ngc dip rành rành

Chu Bé Bc Lgiáng sinh hTrn

Núi xếp núi trùng trùng cao thp Cây chen cây tràn ngp màu lam

Đền thchu bé trên ngàn Đền thchu bé trên ngàn

Có con sui nhbc ngang chân đồi

Đàn cá li đua bơi rsóng Nước long lanh in bóng trăng thu

Rng thông ct tiếng hát ru Hoa thơm qungt bn mùa ngát hương

Chu bé thượng ThMường là gc Áo tthân khăn lc đội đầu

Đai xanh king bc túi tru Đai xanh king bc túi tru

Tay cm dao qum,vác bu nước khe

Dn hi so , đầu cài trâm trí Vòng kim cương tam khí lng tay

Hây hây mt nước vơi đầy Hây hây mt nước vơi đầy

Chu Bé xinh đẹp Như bông hoa ngia ngày đấu xuân

Tui Chu bé đương tun trăng độ Phép sơn trang đức tban truyn

Phép tiên thay núi chuyn ngàn Bài giai đỗ chiu lc cung

Mường ân mường ái vn dòng sơn trang

Tính chu hay băng chúc băng giang Mùa xuân chu đi hái hoa tươi

Chu còn lên núi lên đồi cây xanh Hôn nay các ghế lòng thành

Í i i í ì ì a Phép tiên lay chuyn ngàn

Bba tàu cói i ì í a làm hàng đan chơi

Các ca ngàn nơi nơi tìm đến ThMán Mường cung tiến quhoa

Tu Long Bo Lc Tam CTu Long Bo Lc Tam C

Sông Thao sông Csông Bsông Dâu

Khp đâu đâu nc danh Thn NTctriu quc scòn ghi

Danh thơm Nam Bc Trung KDanh thơm Nam Bc Trung K

Bo dân hquc độ trì bn phương

Sc mài đại vương trường trBc Ltự đức nhti linh

i i í ì ì i Xe loan thánh giá hi cung

The Description of hát văn hầu đồng - Cô Bé Thượng Ngàn ngọt như mía lùi #Binhngocđt #Đongtrieu24h