Follow US:

The definition of 'eleutherodactylus' & the word 'eleutherodactylus' in example sentences or phrases

Noun
1
completely terrestrial robber frogs

Synonyms of the word 'eleutherodactylus' & Antonyms of the word 'eleutherodactylus'.

Noun
Synonymsgenus Eleutherodactylus,