Follow US:

The definition of 'eliases' & the word 'eliases' in example sentences or phrases

Noun
1
English essayist (1775-1834)

Synonyms of the word 'eliases' & Antonyms of the word 'eliases'.

Noun
SynonymsLamb, Charles Lamb, Elia,