The definition of 'malvasias' & the word 'malvasias' in example sentences or phrases

Noun
1
used to make malmsey wine

Synonyms of the word 'malvasias' & Antonyms of the word 'malvasias'.

Noun