The definition of 'ortegas' & the word 'ortegas' in example sentences or phrases

Noun
1
Nicaraguan statesman (born in 1945)

Synonyms of the word 'ortegas' & Antonyms of the word 'ortegas'.

Noun
SynonymsOrtega, Daniel Ortega Saavedra, Daniel Ortega,