Follow US:

The definition of 'peshmergas' & the word 'peshmergas' in example sentences or phrases

Noun
1
a member of a Kurdish guerilla organization that fights for a free Kurdish state

Synonyms of the word 'peshmergas' & Antonyms of the word 'peshmergas'.

Noun
Synonymspeshmerga,