Follow US:

The definition of 'polymastigote' & the word 'polymastigote' in example sentences or phrases

Noun
1
flagellates with several flagella

Synonyms of the word 'polymastigote' & Antonyms of the word 'polymastigote'.

Noun