The definition of 'stotinki' & the word 'stotinki' in example sentences or phrases

Noun
1
100 stotinka equal 1 lev

Synonyms of the word 'stotinki' & Antonyms of the word 'stotinki'.

Noun