The definition of 'tatou' & the word 'tatou' in example sentences or phrases

Noun
1
about three feet long exclusive of tail

Synonyms of the word 'tatou' & Antonyms of the word 'tatou'.

Noun
Synonymsgiant armadillo, tatu, Priodontes giganteus,