The definition of 'washington monument' & the word 'washington monument' in example sentences or phrases

Noun
1
a tall stone obelisk in Washington honoring George Washington

Synonyms of the word 'washington monument' & Antonyms of the word 'washington monument'.

Noun