The definition of 'wyomingites' & the word 'wyomingites' in example sentences or phrases

Noun
1
a native or resident of Wyoming

Synonyms of the word 'wyomingites' & Antonyms of the word 'wyomingites'.

Noun
SynonymsWyomingite,